gototopgototop
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
X02n0188 秘密要术法 (一卷) 【唐 阿谟伽译】 打印

卍新纂续藏经 No. 188 秘密要术法

唐 阿谟伽译

1卷

秘密要术法

三藏阿谟伽诏译

二手普通合掌当胸间真言曰。

◇是神咒不可思议不过七返一切所求愿皆悉决定圆满复断元品无明阶妙觉位凡诸 菩萨种种神咒法持者悉地不成就类修行此法者彼一切悉地速疾成就获得复次说画作像并曼荼罗法建立三重内院爱王其形四面有每面五目所谓额一目左右本目下各一目首戴宝冠发如火焰身色白色少青色有四臂左一手持弓上右一手持箭当胸间令为射七星相也左二手令取彼右二手持白莲华打彼势也有四足左二足上置右二足下垂踏入莲华凡坐白莲华住日轮彼座下有四面师子四足下各蹈蛇其师子从口雨如意宝珠逆上次中院两头染爱菩萨其形两头左白右赤有四臂左右一手作刀印次左右作持三[月*古]鉾坐赤莲华住日轮是名东方为众复有万爱菩萨其形三面三目柔软白肉色合掌坐白莲华住日轮是南方为众复有万爱菩萨其形一面赤黑色持弓箭坐黄莲住日轮是名西方为众复有万德菩萨其形如吉祥天女左右持髑髅坐紫莲华住日轮是名北方为众大天王有四角所谓东南角提头赖吒天王其形青色有三面如药叉王身着甲胄有四臂左一手持铎右一手持刀下二手合掌乘青龙西南角毗卢勒叉天王其形赤色有四面三目如药叉王身如前有六臂左一手持刀右鉾左二手持蛇右二手持棒下左右合掌垂乘赤龙西北角毗卢博叉王其形白色一面着铠三目四臂每手持釰身如前乘白龙东北角毗沙门天王黑色一面十臂如吽迦野法第三院四摄八供养菩萨如常可画作并得凡此法最后秘密法也不入室弟子者努力努力不可传授授必无法机不传蒙灾难得大贫穷果报后世必堕阿鼻城由此任力师奉仕必必可有受必可取下画书是不得者二世无益也次第作法如虚空藏法次第犹犹不可思仪法不生疑心。

写本主 传领亲玄

地藏院正圣快持本遍智院成僧正自笔座主御书写次被借渡之仍卒尔写留也是【◇】万荼罗纸形等有之据之书欤。

于时应永二十一九下旬

西谷老侣隆源

 

工信部备案

粤ICP备11074067号