gototopgototop
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
X62n1190 念佛三昧 (一卷出坛凡丛书) 【瑞圣叹注】 打印

卍新纂续藏经 No. 1190 念三昧

瑞圣叹注

1卷

念佛三昧 (出檀几丛书二集卷二十三)

姑苏金人 瑞圣叹 着

娑婆世界。释尊住持。华藏世界。卢舍那 世尊住持。释尊新成佛。卢舍那本成佛也。他方世界。有阿弥陀佛。住于极乐国土。一花一世尊。非算数譬喻之所能及。所以阿弥陀经。为无问自说经。首题佛说阿弥陀。下加不得一佛字。

然灯佛者。一微尘佛也。释迦佛者。无量微尘佛也。释迦佛者。名为病愈。阿弥陀者。名本无病。世尊说阿弥陀经。另一施设。与诸经不同。乃是为一切 众生。毕竟不能破我故。特地全举法界。说你本住在极乐国土中。各各莲花化生。有甚不好。譬如丑妇人一般。贮之洞房深宫。亦自觉标致也。

喜怒哀乐四字。以乐为极。所以知之学者。好之圣人。乐之即天地也。

莲花取相连义曰莲。(三世相连花有房房有蔤)因非实相曰花。一一众生。各坐一花。花开见佛。则见释迦佛也。极乐国土九品化生。上品上生者。乃是弥勒一生补处。于此成佛。下品下生者。乃是阿鼻大地狱罪人。于此成佛。是人因犯极恶大罪。下阿鼻狱有善知识。以种种因缘。唱阿弥陀佛。如千年暗室。一灯照之。而此罪人闻此名字。地狱即在莲花中。而此莲花。即在极乐国土中。而此极乐国土。为阿弥陀佛世界中。此阿弥陀佛世界。乃即在无量大地狱内一罪人之八识田中。是人总犯极恶大罪。不敌阿弥陀名字。所以地狱应时粉碎。此谓下品下生也。

菩萨不愿住于恶浊世界。则不得不求生极乐。然而得生极乐。乃是果事。欲获果者。先须造因。云何造因。念佛三昧是也。念佛之法。不可以妄心念于遥佛。亦不可以妄心念于妄心。何以故。妄心者。是 生死因。不能感通于本际故。以生死因不能感通故。故佛本不遥而遂遥也。

复次妄心念于妄心者。凡夫正为妄心连持。至堕地狱。今复教以如是念佛。彼即以前妄心为念。后妄心为佛。或以前妄心为佛。后妄心为念。如是即与世间流浪何异。是故此法所不应用。

夫念佛之法。不应先见佛次作念。正应先念成次见佛。所以者何。若先见佛。佛是何事。如是名为大妄语人。又即使感应道交。佛或示现。然佛来寻念佛去久矣。又况能念正是妄心。妄心何可唐突于佛。所谓先念成次见佛者。念是实。佛是假。菩萨以本际为念。而以妄心为佛。问何故不以妄心为念。本际为佛。答本际者不可见。不可见则不能令行人发欢喜心。又本际纤尘不立。若行人于念处用力。即大不应。又师子乳用玻璃盏盛。他器不受。若行人欲以妄心念本际。譬如毒器盛师子乳。终竟不受。

又念佛三昧。对住生死。若用妄心追逐。终入生死海无疑也。(终)

 

工信部备案

粤ICP备11074067号