gototopgototop
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term
All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使 | | | | 便 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 宿 | | | | | | | | | | | | | | 寿 | | | | | | | | | | | | 尿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 忿 | 怀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 殿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 湿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 稿 | | | | 穿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 线 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 西 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 饿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鹿 | | | | | | | | | | | | | | | 齿 | | | |
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 Next »

Term Definition
虚空孕菩萨经《佛学大辞典》
(经名)一卷,隋阇那崛多译。虚空藏菩萨经之异译也。
虚空库菩萨《佛学大辞典》
(菩萨)以虚空为库藏,随众生愿望而施与种种珍宝,经无量劫不可穷尽,故名虚空库。
虚空惠《佛学大辞典》
(菩萨)梵名Gaganaṁati,又Sahacittotpada-dharmacakra,胎藏界虚空藏院二十八尊之一。在虚空藏菩萨右方第二列之第一位。种子为字,是迁变之义,三昧耶形为莲上之金刚轮。此轮为八辐轮,即表八正道。形像肉色,左手持莲华,莲上有八辐轮,右手仰掌,上立独股金刚杵。独股金刚者,示独一法界阿字净菩提之智,又虚空惠之称,表虚空藏菩萨之惠之意也。
虚空无为《佛学大辞典》
(术语)三无为之一。有部宗所立有二虚空,一有为虚空,二无为虚空也。凡现于无色像所者,是有为虚空,本来常空者无为虚空也。有为虚空者有分限,有生灭,属于眼识之所见。因是称此为空界之色,为五蕴中色蕴之所摄,六大中空大之所摄。是有为无常也。无为虚空者,无限无际,真空寂灭、离一切之障碍,一切有碍之物体得自在行动于其中者。是属于意识之所缘,为三无为中之虚空无为。世所谓为虚空者,即空界之色。有为虚空也。空界之色,其体性虽不障碍他法,然为他法障碍,现障碍于他有形物体而其体即灭,因此而名为有为。若实之虚空,离于能碍所碍,亦周遍于有形之物体中,常恒不变,是为无为法,以无障碍解虚空之义。俱舍论一曰:“虚空但以无碍为性。由无碍故,色于中行。”正理论一曰:“虚空容受色等有为。”俱舍光记一曰:“空界色,虽非能碍,而是所碍,被余色碍而开避故其体不生。世言虚空者,于空界色说虚空声。”又曰:“空界复由虚空得有。”大乘义章二曰:“如毗昙。虚空有二:一者有为,二者无为。”

又大乘六无为之一。唯识论立六种无为,以彼有部所立虚空无为,非实有之法,于佛证得之法性上为六无为相中之一相。法性之体,离诸之障碍,故名之为虚空无为,非别有容受万物之无为虚空也。因而依有部则虚空之语,直指大虚空,依唯识则一者喻语,法性之无为,似大虚空,故名虚空。一者法性,即为虚为空,故名虚空。见唯识论二、同述记二末。

虚空无垢持金刚《佛学大辞典》
(菩萨)梵名Gaganāmala-vajradhara,又云虚空无垢执金刚。胎藏界金刚手院第二行东边第一位之菩萨也。密号曰离染金刚。形像为肉色,右手屈臂开肘仰掌侧,指端向右,左手竖掌,持一[月*古]杵,当左奶房。面向右方,坐赤莲华。印相为定慧内缚,舒二风,屈腕,即索印也。
虚空无边《佛学大辞典》
(术语)谓虚空之无边际也。起信论曰:“虚空无边,故世界无边。世界无边,故众生无边。”
虚空无边超越《佛学大辞典》
(菩萨)梵名Gaganananta-vikrama,又云越无量虚空。胎藏界金刚手院第二行第四位之菩萨也。密号曰广大金刚。形像为黄白色,右手屈臂开肘仰掌,指头向右,左手向内当奶,持三[月*古]杵,竖左膝,交趺而坐。衣之前端,系于左肘上,下垂下。印相为禅慧檀智,反而相叉,即持地印也。
虚空智字《佛学大辞典》
(术语)谓金刚幢菩萨之种子怛囕字。其字体字为如之义,真如离诸相如虚空,故云虚空。瑜祇经疏三曰:“虚空智体如字。”
虚空有无《佛学大辞典》
(术语)胜论立虚空为九实之一,以为有,有部宗亦立为三无为之一,以为有,成实宗,大乘宗皆以为无。见“虚空无为”条。
虚空法身《佛学大辞典》
(术语)五种法身之一。谓如来之法身,融通三际,包括大千,一性圆明,远离诸染也。非言彼身外之虚空即法身也。
虚空界《佛学大辞典》
(术语)谓眼所见之大空也。中阿含经三十六曰:“譬如月无垢,游于虚空界。”智度论一曰:“虚空界无量诸佛土。”
虚空眼《佛学大辞典》
(菩萨)佛母尊之名。又云佛眼。于胎藏界定三部之母主时以金轮佛顶尊为佛部之部主,以虚空眼尊为佛部之部母。在旧译仁王经有“观空品”。在新译仁王经为“观如来品”。是证大空三昧为佛故虚空即佛也。此虚空眼尊以大空三昧为本体,主生佛部一切功德之母之德,故称佛母。大日经疏五曰:“次于大勒勇北至于北维,置虚空眼,即毗卢遮那佛母也。”秘藏记末曰:“佛部,金轮佛顶为主,虚空眼为母,又云佛眼也。”佛眼有三种。见“佛眼尊”条。
虚空神《佛学大辞典》
(神名)梵语舜若多Śūnyata,译曰虚空神。主空之神也。
虚空藏《佛学大辞典》
(菩萨)梵名ākāśagarbha,又Gaganagarbha,又云虚空孕。菩萨名。空慧之库藏,犹如虚空,故名虚空藏,包藏一切之功德如虚空,故名虚空藏。胎藏界曼荼罗虚空藏院之中尊也。大集经虚空藏品谓为从此东方大庄严世界一宝庄严佛所之菩萨,虚空藏菩萨经谓为从此西方一切香集依世界胜华敷藏如来所之菩萨。金刚界之曼陀罗在贤劫十六尊之中。胎藏界在第六之释迦院与第十之虚空藏院。注维摩一曰:“什曰:虚空藏菩萨,实相慧藏如虚空也。”千手经曰:“当知其人虚空藏,常以空慧观众生故。”大集经十四虚空藏品曰:“何因缘故名虚空藏?佛告速辩菩萨:善男子!譬如大富长者多诸民众,无量库藏财宝充满,能行布施,心无悭吝。若行施时,贫穷往者,随意所须,开大宝藏,悉能给与,彼诸众生皆得适意。长者施已,心喜无悔。善男子!虚空藏菩萨亦复如是。(中略)得如来神足力故,于虚空中,随众生所须,若法施若财施,尽能施与,皆令欢喜。”大日经一曰:“次复于龙方,当画虚空藏,勒勇被白服,持刀生焰光。”同疏五曰:“次于西方画虚空藏菩萨,被鲜白衣,左手持莲华,华上有大刀印,刀印上遍生焰光。及诸眷属皆坐正莲华上。此菩萨持如来等虚空慧。所以持大刀者,利慧之标帜也。被服白衣,明白净无垢,是其教门外饰也。譬如虚空无所分别,亦无所积集,而世间万像依之以生。今此法门亦尔,于毕竟空中出生不思议自在用,无有究尽。如大集虚空藏经中广明,故名虚空藏也。”此菩萨与南方宝生四菩萨之最初宝菩萨同胎。
虚空藏与日月星《佛学大辞典》
(杂语)宿曜仪轨曰:“若人欲求福智,当归依此菩萨,日月星皆虚空藏所变也。”
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 Next »
Glossary 2.5 is technology by Black Sheep Research