gototopgototop
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term
All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使 | | | | 便 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 宿 | | | | | | | | | | | | | | 寿 | | | | | | | | | | | | 尿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 忿 | 怀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 殿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 湿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 稿 | | | | 穿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 线 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 西 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 饿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鹿 | | | | | | | | | | | | | | | 齿 | | | |
Page:  1 2 Next »

Term Definition
兜夜《佛学大辞典》
(杂语)兜者兜率天,夜者夜摩天也。
兜婆《佛学大辞典》
(术语)Stūpa,同塔婆。见“塔”条。
兜术《佛学大辞典》
(界名)Tuṣita,同梵语之都率。见“兜率”条。
兜楼婆《佛学大辞典》
(物名)Turuṣka,又作妒路婆。香名。楞严经七曰:“坛前别安一小火炉,以兜楼婆香,煎取香水。”大日经疏七曰:“妒路婆草,是西方苜蓿香,与此间苜蓿香稍异也。”婆者娑之误。
兜沙经《佛学大辞典》
(经名)一卷,后汉支娄迦谶译。玄应音义八曰:“兜沙经,此译云行业经。”华严经如来名号品之少分及光明觉品之少分也。兜沙之梵语未详。
兜沙罗《佛学大辞典》
(杂语)Tuṣāra,又作都沙罗,译曰霜。华严经七十八曰:“兜沙罗色光明。”慧苑音义下曰:“兜沙罗色,具云兜沙兜罗色。言兜沙者,此云霜也。兜罗,冰也。”梵语杂名曰:“霜,睹沙罗。”
兜牟卢《佛学大辞典》
(天名)天名。慧琳音义十二曰:“兜牟卢,梵语天名也。此即四姊妹女天之兄也。并是欲界中诸天眷属。”梵Tumbura。
兜率《佛学大辞典》
(界名)天名。旧作兜率、兜率陀、兜率哆、兜术等、新作都史多、睹史多、斗瑟哆、珊睹史多等。译曰上足、妙足、知足、喜足等。欲界之天处,在夜摩天与乐变化天之中间,下当第四重,分天处内处之二,其内院为弥勒菩萨之净土,外院则天众之欲乐处也。四阿含暮抄下曰:“兜率陀,此云上足天。”西域记三曰:“睹史多天,旧曰兜率佗,又曰兜术他,讹也。”玄应音义十八曰:“兜率哆,或作兜驶多,或言兜率陀,皆讹也。正言睹史多,此云知足天,亦云妙足也。”可洪音义一曰:“[冉*寸]兜率陀,上所奸反。大般若作珊睹史多。胜天王经作[冉*冉]兜术率陀。应和尚音义作[月*冉]兜,并先安反。此云正喜。人云正知足也。”佛地论五曰:“睹史多天。后身菩萨,于中教化,多修喜足,故名喜足。”俱舍宝疏八曰:“睹史多,此云喜足。于五欲乐生喜足心故。旧云知足。”瑜伽略纂二曰:“都史多,名知足,受乐知足故。”法华经劝发品曰:“若有人受持读诵,解其义趣。是人命终。(中略)即往兜率天上,弥勒菩萨所。”梵Tuṣita。
兜率三关《佛学大辞典》
(公案)续传灯录二十二曰:“室中设三语以验学者,一曰拨草瞻风,只图见性。即今上座性在什么处。二曰识得自性,方脱生死。眼光落地时,作么生脱。三曰脱得生死,便知去处。四大分离向什么处去。”大慧武库及无门关作“拨草参玄。”【兜率三关】(名数)见上兜率条。
兜率内院《佛学大辞典》
(杂名)菩萨最后身之住处也。释迦如来为菩萨时最后之住处,住于此终此生,下生人间而成佛也。今为弥勒菩萨之净土也。此亦菩萨身之最后,彼天四千岁间住于此,已生人间,成佛于龙华树下也。而彼天之四千岁当人中之五十七亿六百万岁。普曜经一曰:“其兜术天有大天宫,名曰高幢,广长二千五百六十里,菩萨常坐为诸天人敷演经典。”弥勒上生经曰:“尔时此宫有一大神名牢度跋提,即从座起,遍礼十方佛,发弘誓愿:若我福德应为弥勒菩萨造善法堂,令我额上自然出珠。既发愿已,额上自然出五百亿宝珠。(中略)化为四十九重微妙宝宫。”
兜率和尚《佛学大辞典》
(人名)宋隆兴府兜率院从悦禅师,宝峰克文之法嗣,元佑六年寂,寿四十八。见续传灯录二十二。
兜率天《佛学大辞典》
(界名)兜率,此翻知足,谓于五欲境知止足故。此天依空而居。人间四百年,为此天一昼夜。则人间十四万四千年,方为此天一年。若此天寿四千岁,则该人间五十七亿六百万年矣。参照“兜率”条。
兜率天子《佛学大辞典》
(菩萨)又云地狱天子。释迦菩萨在兜率天宫,足下放光照十方世界,尔时地狱众生往昔曾植诸善根者,得蒙此光照,直脱地狱而生于兜率天,闻天鼓所说之法音于此天身中至第十地者。谓之兜率天子。见华严经四十八,如来随好光明功德品第三十五。
兜率陀《佛学大辞典》
(界名)即兜率天。欲界诸天之一。其义为妙足。亦译知足。谓此天人。于五欲皆知足也。
兜罗《佛学大辞典》
(物名)Tūla,又作妒罗、堵罗、蠹罗。译曰杨华、絮、野蚕茧、绵。常曰兜罗绵、兜罗毦。又树名。慧琳音义三曰:“堵罗绵,细绵絮也。沙门道宣注四分戒经云:草木花絮也。蒲台花,柳花,白杨,白叠花等絮是也。取细耎义。”同六十四曰:“兜罗贮,草木花絮,木绵也。”饰宗记六末曰:“兜罗者,草木花絮之总名也。”俱舍光记十一曰:“妒罗,是树名。绵从树果中出,名妒罗绵,如言柳絮。”瑜伽伦记八上曰:“野蚕茧,名妒罗绵。”
Page:  1 2 Next »
Glossary 2.5 is technology by Black Sheep Research