gototopgototop
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term
All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使 | | | | 便 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 宿 | | | | | | | | | | | | | | 寿 | | | | | | | | | | | | 尿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 忿 | 怀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 殿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 湿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 稿 | | | | 穿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 线 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 西 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 饿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鹿 | | | | | | | | | | | | | | | 齿 | | | |
Page:  1 2 3 Next »

Term Definition
吉利《佛学大辞典》
(动物)鸟名,与姞栗陀同。杂宝藏经三有吉利鸟之话,梵Gṛdhra。
吉利罗《佛学大辞典》
(佛名)具名髻离吉罗。金刚界一尊之名。见髻离吉罗条。
吉庆《佛学大辞典》
(杂语)幸福之可庆者。宝箧印陀罗尼经曰:“若是塔所在之处,有大功勋,具大威德,能满一切吉庆。”
吉庆赞《佛学大辞典》
(杂语)即吉庆阿利沙偈也。
吉庆阿利沙偈《佛学大辞典》
(杂语)行灌顶时,贺受者吉事所唱之伽陀名。又曰吉祥伽陀。阿利沙偈者,古圣主所作伽陀之通称。见“阿利沙”条。大日经疏八曰:“经云吉祥伽陀等广多美妙言者,此颂凡有三种:一名曰吉庆,二名曰吉祥,三名曰极吉祥,皆是阿利沙偈。用之庆慰其心,仍有加持用,阿阇梨当自说之。次于次文,且出吉庆一种。”疏中出十一段吉庆偈梵汉二种,疏示其梵赞之出所曰:“吉庆阿利沙偈,出缚驷啰阿避廋经中,译云金刚起经也。”
吉日良辰《佛学大辞典》
(术语)由星宿之法定吉日良辰,为印度之古法,宿曜经,摩登伽经,舍头谏太子二十八宿经等详说之。大日经疏四曰:“良日辰者,谓作法当用白分月,就中一日三日五日七日十三日,皆为吉祥,堪作漫荼罗。又月八日十四日十五日最胜,至此日常念诵,亦应加功也。”宿曜经上以偈说:“一三五九十一与十三,于二白黑分,所作皆成就。黑三夜七昼,十夜十四昼,白四夜八昼,一夜十五昼,于此黑白分,昼夜不成就。日中及中夜,已后皆通吉。”然经中就世出世之法,选吉日良辰,有禁与许之二说。
吉槃荼《佛学大辞典》
(异类)又作鸠槃荼。有大力之鬼也。圆觉经曰:“尔时有大力鬼王,名吉槃荼。”同略疏四曰:“吉槃荼,亦云鸠槃荼。食人精气,其疾如风。”见鸠槃荼条。
吉河《佛学大辞典》
(地名)外道指恒河而云。百论疏上中曰:“外道谓恒河是吉河,入中洗者,便得罪灭。彼见上古圣人入中洗浴,便成圣道故,就朝暝及日中三时洗也。”
吉由罗《佛学大辞典》
(杂名)又作枳由逻,羁由罗,译言璎珞。见“翅由逻”条及“璎珞”条,梵Keyūra。
吉祥《佛学大辞典》
(杂语)吉事之兆瑞。大日经疏八曰:“梵云落吃涩弭Lakṣmī,翻为吉祥相,或名具相。亦是嘉庆义,吉庆义。”
吉祥伽陀《佛学大辞典》
(经名)文殊室利菩萨吉祥伽陀之略称。【吉祥伽陀】(术语)谓吉庆阿利沙偈也。见“吉庆”条附录。
吉祥坐《佛学大辞典》
(术语)坐相之一。见“结跏趺坐”条。
吉祥天《佛学大辞典》
(天名)吉祥梵名室哩,又作室利或尸里。女天名。详见“吉祥天女”项。
吉祥天女《佛学大辞典》
(天名)旧称功德天。新称吉祥天。本为婆罗门神。而取入于佛教者。父德叉迦,母鬼子母,毗沙门天之妹。功德成就,与大功德于众生。或云为毗沙门天之后妃。然无确实经轨之说。金光明经二曰:“功德天品。”最胜王经八曰:“大吉祥天女品。”义释四曰:“吉祥天女,旧译云功德天女。”大疏演奥钞十五曰:“千手观音二十八部众释(定深记)云:次言功德者,吉祥天女也。梵曰摩诃室利Mahāśrī,言摩诃者大也。室利有二义:一者功德,二者吉祥。由此二义,昙无谶及伽梵达摩,阿地瞿多等三藏诸师同云功德天。余诸三藏翻为吉祥,如文殊师利或云妙吉祥,或云妙德。”其住处近毗沙门之城。最胜王经八曰:“尔时大吉祥天女,复白佛言:世尊北方薛室罗末拏(旧称毗沙门),天王城名有财。去城不远有园,名曰妙花福光,中有胜殿,七宝所成,世尊我常住彼。”其天女之形,陀罗尼集经十(功德天品)曰:“其功德天像,身端正,赤白色。二臂画作种种璎珞环钏耳珰天衣宝冠。天女左手持如意珠,右手施咒无畏,宣台上坐。左边画梵摩天,右边画帝释天。如散华供养天女,背后各画一七宝山。于天像上,作五色云,云上安六牙白象,象鼻绞马脑瓶,瓶中倾出种种宝物,灌功德天顶上。天神背后,画百宝华林,头上画作千叶宝盖,着上作诸天伎乐,散华供养。”其经轨为佛说吉祥天女十二名号经一卷,大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经一卷,功德天法一卷(陀罗尼经十),以吉祥天为毗沙门之后妃者,日本台密有毗沙门吉祥之双身法。一方犍达罗之刻像中,有男女之二天相并者。为毗沙门天与鬼子母神也。刻像之考证经过不明,故吉祥天与辨才天时相混同。鬼子母神。与吉祥非相混。初之属性,为毗纽,即那罗延天后也,Laksmi。
吉祥天女十二名号经《佛学大辞典》
(经名)佛说大吉祥天女十二名号经之略称。
Page:  1 2 3 Next »
Glossary 2.5 is technology by Black Sheep Research

工信部备案

粤ICP备11074067号