gototopgototop
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term
All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使 | | | | 便 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 宿 | | | | | | | | | | | | | | 寿 | | | | | | | | | | | | 尿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 忿 | 怀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 殿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 湿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 稿 | | | | 穿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 线 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 西 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 饿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鹿 | | | | | | | | | | | | | | | 齿 | | | |
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »

Term Definition
如《佛学大辞典》
(术语)如者如法之各各之相也,如法之实相也。如地之坚相,如水之湿相,谓之各各之相是事相之如也。然此各各之事相,非实有,其实皆空,以彼此之诸法以空为实,空者,是诸佛之实相也,此实相之如,称为如。故实相即如也。又此如为诸法之性,故名法性,此法性为真实之际极,故曰实际。故如与法性与实际,皆诸法实相之异名也。又,诸法之理性相同,谓之如,以诸法虽各各差别而理体则一味平等故也。故如者理之异名也。此理真实,故云真如,其理为一,故云一如,但就其理体言之,般若经之如,立为空,法华经之如,立为中,是教门之不同也。智度论三十二曰:“诸法如有二种:一者各各相,二者实相。”又曰:“佛弟子如法本相观。”又曰:“如法性实际,此三皆是诸法实相异名。”维摩经菩萨品曰:“如者不二不异。”大乘义章一曰:“如,法性,实际,义出大品经,此三乃是理之别目。(中略)如者是其同义,法相虽殊,理实同等,故名为如。”大日经疏一曰:“怛他是如义。”止观二曰:“如空之异名耳。”维摩经净影疏曰:“真法体同,名之为如。”
如一味雨《佛学大辞典》
(杂语)法华经药草喻品曰:“佛平等说如一味雨,随众生性所受不同,如彼草木所禀各异。”
如化《佛学大辞典》
(譬喻)大品经十喻之一。神仙之通力,天龙之业力,或以禁咒禅定等变化现出种种之物名为化,此化事化物,空而无实也,以譬一切诸法之实无性。智度论六曰:“是变化复有四种:欲界药草宝物幻术能变化诸物(是一),诸神通人力故能变化诸物(是二),天龙鬼神等得生报力,故能变化诸物(是三),色界生报修定力,故能变化诸物(是四)。如化人无生老病死,无苦无乐亦异于人生,以是故空无实,一切诸法亦如是,皆无生住灭,以是故说诸法如化。”见“化”条。
如去《佛学大辞典》
(术语)如来之别名。过去之诸佛如从生死去于涅槃中之义也。又乘真如之道而往于佛果之义也。大日经疏一曰:“梵本云但他揭多者,但他是如义,揭多是来义,知解义,说义,去义。如诸佛乘如实道来成正觉,今佛亦如是来。故名如来。(中略)一切诸佛得如是安乐性直至涅槃中,今佛亦如是去。故名如去。释论俱舍四义,然古译多云如来,有部戒本云如去,阿阇梨意存如去如说,今且顺古题也。”秘藏记本曰:“如去谓自凡位修行成正觉也,乘如而往故曰如去。如来谓成佛以后悲愿力故垂化也,乘如而来故曰如来。”梵如来Tathā-āgata,如去Tathā-gata。
如响《佛学大辞典》
(譬喻)大品经所说十喻之一。智度论六曰:“若深山狭谷中,若深绝涧中,空大舍中,若语声若打声,从声有声名为响,无智人谓为有人语声。智者心念,是声无人作,但以声触故名为响。响事空能诳耳根。(中略)诸菩萨知诸法如响。”
如如《佛学大辞典》
(术语)楞伽经所说五法之一。法性之理体,不二平等,故云如,彼此之诸法皆如,故云如如,是正智所契之理体也。智度论一曰:“人等世界故有,第一义故无。如如法性实际世界故无,第一义故有。”大乘义章三曰:“言如如者是前正智所契之理,诸法体同,故名为如。就一如中体备法界恒沙佛法,随法辨如,如义非一,彼此皆如,故曰如如。如非虚妄,故复经中亦名真如。”玄应音义二十三曰:“如如历法非一,故曰如如。”无量寿经下曰:“从如来生,解法如如。”同净愿疏曰:“空同故曰如,解知一切万法皆如,名解如如。”佛性论二曰:“如者有二义:一如如智,二如如境。并不倒故名如如。”
如如佛《佛学大辞典》
(术语)觉悟如如理体之佛也。又佛体即如如之理也。宗镜录九曰:“古偈云:识心达本如如佛,毕竟无依自在人。”古灵神赞禅师录曰:“心性无染,本自圆成。但离妄缘,即如如佛。”
如如境《佛学大辞典》
(术语)如如之理体为如如智所契之境者。
如如如说《佛学大辞典》
(术语)二教论上曰:“不中之法离于三相,不见处所,如如如说。一是约于离空实非空实三相之义,显三种平等,而重三如也。”维摩经不二门品曰:“如言说如,如耳听如。”
如如智《佛学大辞典》
(术语)契于如如理体之智,谓之如如智。佛性论二曰:“言如者有二义:一如如智,二如如境。(中略)以如如智称如如境故。”
如实《佛学大辞典》
(术语)如实相,如实性也。又,如者平等之义,实者不虚之义,又真如实相之义。皆以名理体。法华经安乐行品曰:“观诸法如实相。”行宗记上一之二曰:“真如平等,体离虚妄,故云如实。”法华文句九,释如实道曰:“如如真实之道。”三藏法数十四,释如实空曰:“真如实相,体本空寂。”
如实不空《佛学大辞典》
(术语)起信论所说二真如之一。如实者真如之异名也,真如体内具无量之性功德,谓之如实不空。即不空真如也。起信论曰:“如实不空,以有自体具足无量性功德故。”
如实修行《佛学大辞典》
(术语)如实相而行也。初地以上之菩萨,证真如而起行,谓之如实修行。往生论注下曰:“真如是诸法正体,体如而行,则是不行,不行而行,名如实修行。”起信论义记上本曰:“证理起行,名如实修行。”
如实修行相应《佛学大辞典》
(术语)其所修所信相应于法之实义也。
如实智《佛学大辞典》
(术语)如诸法实相之智。知诸法实相之智。是唯佛所得之智也。智度论二十三曰:“如实智者,一切法总相别相,如实正知,无有挂碍。”同八十四曰:“如实智有何等相?答曰:有人言能知诸法实相。(中略)此中说如实智唯是诸佛所得。何以故?烦恼未尽者犹有无明,故不能知如实。二乘及大菩萨习未尽故,不能遍知一切法一切种,不名如实智。但诸佛于一切无明尽无遗余,故能如实智。”
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »
Glossary 2.5 is technology by Black Sheep Research

工信部备案

粤ICP备11074067号