gototopgototop
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term
All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使 | | | | 便 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 宿 | | | | | | | | | | | | | | 寿 | | | | | | | | | | | | 尿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 忿 | 怀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 殿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 湿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 稿 | | | | 穿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 线 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 西 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 饿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鹿 | | | | | | | | | | | | | | | 齿 | | | |
Page:  1 2 3 4 5 Next »

Term Definition
须嚏《佛学大辞典》
(界名)天名。见“须达梨舍那”条。
须夜摩《佛学大辞典》
(界名)又作须炎,须炎摩。天名。译曰妙善,妙时分。智度论五十四曰:“须夜摩,夜摩天王名也。秦言妙善。”玄应音义三曰:“须炎或作须夜摩天,此云妙善天。又炎摩,此云时分。须炎摩,此言善时分。”慧苑音义上曰:“须夜摩。须,善也。夜摩,时也。言彼诸天,光明赫奕,昼夜不别。依看花开合以分其时,既非明闇之时,故曰善时也。”见夜摩天条。Suyāma。
须大拏《佛学大辞典》
(人名)见“须达拏”条。
须婆睺《佛学大辞典》
(异类)Suvāc,夜叉名。译曰好声。见慧琳音义二十六。梵音似为Subāhu(好臂)。
须带《佛学大辞典》
(界名)Sudarśana,又作须[病-丙+带],须[带/足]。善见天也。
须延头《佛学大辞典》
(佛名)又作须扇多。佛名。译曰甚净。见玄应音义三。梵Suyantu。
须弥《佛学大辞典》
(杂名)Sumeru,又作修迷楼,苏弥楼,须弥楼,弥楼。新作苏迷卢,苏迷嚧。山名。一小世界之中心也。译言妙高,妙光,安明,善积,善高等。凡器世界之最下为风轮,其上为水轮,其上为金轮即地轮,其上有九山八海,即持双,持轴,担木,善见,马耳,象鼻,持边,须弥之八山八海与铁围山也,其中心之山,即为须弥山。入水八万由旬,出水八万由旬,其顶上为帝释天所居,其半腹为四王天所居,其周围有七香海七金山,其第七金山外有咸海,其外围曰铁围山,故云九山八海。赡部洲等四大洲在此咸海之四方。注维摩经一曰:“肇曰:须弥山,天帝释所住金刚山也。秦言妙高,处大海之中,水上方高三百三十六万里。”胜鬘宝窟中本曰:“须弥,此言妙高,亦名安明,亦言善积。林公须弥留,此言善高,三百三十六万里。西域记一曰:“苏迷卢山,唐言妙高山,旧曰须弥,又曰须弥娄,皆讹略也。四宝合成,在大海中。”慧琳音义一曰:“或云须弥,山弥楼山,皆梵音声转不正也。正云苏迷嚧,唐云妙高山。四宝所成,故曰妙。出过众山曰高,或云妙光山,以四色宝光明各异照世故,名妙光也。”玄应音义六曰:“须弥山亦言修迷楼山,正言苏弥卢,此译言妙光,亦云妙高山也。”俱舍论曰:“妙高山王四宝为体,谓如次四面北东南西,金,银,吠琉璃,颇胝迦宝。”
须弥四层级《佛学大辞典》
(名数)苏迷卢山有四层级,始自水际至尽第一层。相去有十千逾缮那量,如是乃至有第三层至尽第四层亦有十千之量,此四层级自妙高山傍出而围绕之,尽其下半,最初之层级,出为十六千。第二第三第四之层级,如其次第为八千四千二千。有药叉神,名为坚手,住于初层级。有名持鬘者,住于第二级。有名恒憍者,住于第三级。此三者,皆是四大天王所部之大众也。第四之层级,为四大天王及其诸眷属共居止之所,如妙高山四外层级,四大王众及眷属之居。如是持双持轴山等七金山上,亦有天之居,是皆四大王所部之封邑也。是名依地而住之四大王众天。欲天之中此天最广。见俱舍论十一。此四层级。又详说于正法念经二十二乃至二十四。
须弥坛《佛学大辞典》
(物名)又曰须弥座。谓形象须弥山之中细台座也。上安置本尊。
须弥座《佛学大辞典》
(物名)与须弥坛同。谓佛座也。须弥。山名。王勃文曰:“俯会众心,竞起须弥之座。”
须弥楼《佛学大辞典》
(杂名)山名。见“须弥”条。
须弥灯王佛《佛学大辞典》
(菩萨)维摩诘,借师子座于须弥灯王佛。维摩经不思议品曰:“过东方三十六恒沙国有世界,名为须弥相,其佛号须弥灯王。彼佛身长八万四千由旬,其师子座高八万四千由旬,严饰第一。于是长者维摩诘现神通力,即时彼佛遣三万二千师子座,高广严净。使来入维摩诘室。”
须扇多佛《佛学大辞典》
(佛名)Suśānta,译曰甚净。玄应音义三曰:“须扇头佛,又云须扇多佛。晋言甚净。”智度论七曰:“如须扇多佛,弟子本行未熟,便舍入涅槃,留化佛一劫以度众生。”
须扶提《佛学大辞典》
(人名)Subhūti,比丘名。
须提那《佛学大辞典》
(人名)聚落主名。译曰求得。南山戒疏二上曰:“须提那者,多云聚落主名也。此云求得。其子耶舍,此翻为明,如僧祇释,持信出家。”Sudina。
Page:  1 2 3 4 5 Next »
Glossary 2.5 is technology by Black Sheep Research