gototopgototop
X57n0959 议中兴教观 (一卷) 【宋 法登述】 打印

卍新纂续藏经 No. 959 议中兴教观

宋 法登述

1卷

议中兴教观

山家教观传来久矣大小部帙典型尚在独称四明法师中兴者其故何哉曰典型虽在而迷者异见由乎山外一宗妄生穿凿禀承既谬见解复差致一家教观日就陆沈矣古人所谓道若悬丝而引石是此之谓欤赖有四明法师而中兴之使一家教观大概于时人到于今咸受其赐也尝窃疑之举世皆谓四明中兴天台教观而不知所谓中兴也未审中兴之说如何说耶请试陈之或谓四明事理三千总别生身尊特此等莫非中兴之说乎今谓不然应知四明中兴之道非天竺慈云法师孰能知之彼指要序云教门权实今时同昧者于兹判矣别理随缘其类也观道所托连代共迷者于兹见矣指要所以其立也大哉天竺之言断可信矣是知指要钞中立别理随缘乃中兴一家圆顿之教立阴观妄显一家境观之道秪此二说乃中兴教观之主意也后人不知其要委有指陈谓能传四明中兴之道者远矣疑曰以何义故以别理随缘之说是中兴教耶以山外一派宗天台者咸谓贤首之宗 大乘终教所说随缘正同今家圆教随缘之义挤陷本宗圆顿之谈齐彼终教况彼更有顿圆教则使今宗抗折百家超过诸说之谈居彼下矣四明从明从而辟之以彼大乘终教随缘正同今家别义又格彼顿教圆教既不谈具即义不成亦是今家别义方显今家所说圆顿谈即谈具超过诸说四明所谓秪一具字弥显今宗中兴其教不在兹乎所以中兴观者亦由山外之宗不晓止观观境之旨却以一念而为真心不立阴境四明斥云大失宗旨所以特立阴妄而为所观显于妙理故曰指介尔之心为事理解行之要岂非中兴境观之说乎得此意已方可与论四明中与教观之说其如三谛事理三千总别有相无相二境三观 三身寿量播在章记从而可知寄语学者宣宗思之禀承教观须识源流不可望风而已。

议中兴教观